ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยด้วยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจร

และสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า  32  จุด  จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,500,๐๐๐.00 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  

ในรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ระดับ  ปวช.  และในรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์,  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง,  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม,

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล,  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม,  เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว,  และไมโครโพรเซสเซอร์  

ระดับ ปวส.ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า  32  จุด  จำนวน 1  ชุด 

ประกอบด้วย

Read more ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle จำนวน 1 ชุด

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า  Electric Vehicle  จำนวน 1  ชุด  วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  997,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ตามรายการ  ดังนี้

Read more ...

เรื่องประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

Read more ...

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมนอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมนอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...