ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle จำนวน 1 ชุด

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า  Electric Vehicle  จำนวน 1  ชุด  วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  997,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ตามรายการ  ดังนี้

  ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ  จำนวน  1  ชุด   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง

ตามคณะกรรมการ ปปช.กำหนด

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครึ่งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรการ ป.ป.ช. กำหนด

14. ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ  “กิจการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  ข้อตกลงฯ  จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่  และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย   สำหรับข้อตกลงฯ  ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  11  สิงหาคม  2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ตั้งแต่วันที่  5  สิงหาคม  2565  ถึงวันที่  10  สิงหาคม  2565    

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nktc.ac.th  หรือ www.gprocerement.go.th  

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 8135 8482 9  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

  

(นายพนม  แสงแก้ว)

รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

 

Download  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  E03/2565

Download คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ