ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม 

Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้  

Read more ...

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสีย

ตามที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า 32 จุด จำนวน 1 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้

Read more ...

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
เฉพาะอาชีพของนักเรียน ระดับ ปวช.1  จำนวน  429  ชุด  วงเงินงบประมาณ  833,200.00 บาท
(แปดแสนสามหมื่น-สามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  725,100.00 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

Read more ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน  จำนวน 1 ชุด  

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน  จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,500,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

Read more ...