ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
เฉพาะอาชีพของนักเรียน ระดับ ปวช.1  จำนวน  429  ชุด  วงเงินงบประมาณ  833,200.00 บาท
(แปดแสนสามหมื่น-สามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  725,100.00 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

1 แผนกวิชาช่างยนต์ 106 ชุด

2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 60 ชุด

3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4 ชุด

4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 90 ชุด

5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 34 ชุด

6 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 17 ชุด

7 แผนกวิชาโยธา 29 ชุด

8 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 10 ชุด

9 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 10 ชุด

10 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 ชุด

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ชุด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

12 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 21 ชุด

  รวมทั้งสิ้น 429 ชุด

 เอกสารประประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E- Bidding )

Specเครื่องมือประเภทวิชาอุตสาหกรรม

Specเครื่องมือประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

Specเครื่องมือประเภทวิชาพาณิชยกรรม