ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม 

Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้  

ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding STEM IoT จำนวน 1 ชุด 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

 

1.   มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ  “กิจการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

      กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่  กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน  เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่าหลัก  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่  และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลค่าตามสัญญา   มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/11  ผู้ยื่นข้อเสนอ ...

-2-

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

12.....................................(คุณสมบัติอื่น)  ..................................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่  9  มกราคม  2567  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  12.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 28  ธันวาคม  2566  ถึงวันที่  8  มกราคม  2567  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nktc.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ   ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2566

 

 

 

(นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย