ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน  จำนวน 1 ชุด  

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน  จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,500,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

 

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 

ปปช. กำหนด

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

14. ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ  “กิจการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่าหลัก  ข้อตกลงฯ  จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่  และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ   ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก    ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

15. ....................................(คุณสมบัติอื่น)  ..................................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่  13  กันยายน  2565  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน  2565  ถึงวันที่  12  กันยายน  2565  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nktc.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ   ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2565

(นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

 

 

 

หมายเหตุ   การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือต่อเมื่อ  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566   มีผลใช้บังคับ   และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566  จากสำนักงบประมาณแล้ว  สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว  ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้