ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยด้วยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจร

และสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า  32  จุด  จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,500,๐๐๐.00 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  

ในรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ระดับ  ปวช.  และในรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์,  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง,  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม,

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล,  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม,  เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว,  และไมโครโพรเซสเซอร์  

ระดับ ปวส.ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า  32  จุด  จำนวน 1  ชุด 

ประกอบด้วย

 

1. ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า  32  จุดจำนวน   9  ชุด                             

2. เครื่องออสซิลโลสโคปจำนวน   9  เครื่อง                            

3. เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์จำนวน   9  เครื่อง                             

4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน   9  เครื่อง                       

5. โปรแกรมสำหรับการออกแบบและจำลองวงจรไฟฟ้าจำนวน   9  Licences

6. โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซลจำนวน   9  ตัว                           

7. เก้าอี้หัวกลมจำนวน  18  ตัว                           

8. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์จำนวน   1  เครื่อง  

9.  จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน   1  ตัว 

10. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTUจำนวน   2  เครื่อง 

11. ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายจำนวน   1 ระบบ 

 

ในการนี้   วิทยาลัยฯ  มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแคตตาล็อค  

เพื่อประกอบในการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  คุ้มค่าและประหยัด  

เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดผู้ประกอบการ  สามารถเสนอเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแคตตาล็อก

ทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซต์   ตั้งแต่วันที่   10  สิงหาคม  2565   ถึงวันที่   17   กรกฎาคม  2565  

ส่งไปรษณีย์ถึงงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐  

หรือทาง e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8135-8482-9   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

 

 

(นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย