เรื่องประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565