Nongkhai Technical College

RMS

Visitorcounter

Today 9

Yesterday 135

Week 256

Month 1410

All 66539

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

หน้าแรก

Written by Super User
Published: Friday, 19 January 2018 15:18

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ  ของนักเรียนสายอาชีพ  อาชีวศึกษา  ฯ

ประจำปีการศึกษา  2560  จำนวน  3  ประเภทวิชา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                    ----------------------------------------------------

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ  อาชีวศึกษา  ฯ  ปีการศึกษา  2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,320,800.00 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น-แปดร้อยบาทถ้วน)  ตามรายการ  ดังนี้

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ  จำนวน  1  โครงการ  ประกอบด้วย  3  ประเภทวิชา  เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  จำนวน  685  ชุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,320,800.00 บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น-แปดร้อยบาทถ้วน)  

Read more: ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ฯ
Written by Super User
Published: Wednesday, 17 January 2018 10:57

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

และเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช2561 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Read more: บวงสรวงพระวิษณุและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย