การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เข้าประเมินวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึษา 2564