Nongkhai Technical College

"ทักษะเชี่ยวชาญ วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

RMS

Visitorcounter

Today 56

Yesterday 66

Week 182

Month 1195

All 51811

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

หน้าแรก

Written by Super User
Published: Friday, 02 November 2018 10:21

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก  จำนวน  1  คัน  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,920,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  วงเงินงบประมาณ  1,920,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

Read more: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ