Nongkhai Technical College

"ทักษะเชี่ยวชาญ วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

RMS

Visitorcounter

Today 46

Yesterday 58

Week 46

Month 1454

All 35330

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Home

Written by Super User
Published: Friday, 26 October 2018 11:45

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 

6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  

6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก  จำนวน  1  คัน  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,920,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  วงเงินงบประมาณ  1,920,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

Read more: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก
Written by Super User
Published: Monday, 08 October 2018 10:08

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก  จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก  จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,000,000.00 บาท(สองล้านบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000.00 บาท(สองล้านบาทถ้วน)    

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

Read more: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด
Written by Super User
Published: Friday, 05 October 2018 10:21

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด  (ร่าง)  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ  2562

--------------------------------------------

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  คือ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก  จำนวน  1  คัน  วงเงินงบประมาณ  1,920,000.00 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    โดยคณะกรรมการได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จึงขอประกาศเชิญชวนสถานประกอบการ บริษัทฯ ห้าง ร้านและบุคคลทั่วไป  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทักท้วง หรือมีความคิดเห็นอื่นใด  โดยผู้สนใจยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่  5  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  10  ตุลาคม  2561  ทางไปรษณีย์  ส่งถึงงานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เลขที่  306  หมู่  5  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  43000 หรือโทรศัพท์  0-8135-8482-9  หรือโทรสาร  0-4241-2458  หรือ e-mail  มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

 

 

(นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

------------------------------------------------------------------------

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Written by Super User
Published: Thursday, 20 September 2018 15:08

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา

      8 ตุลาคม 2561นักเรียน ระดับ ปวช. 1            ลงทะเบียนเรียน

      9 ตุลาคม 2561นักเรียน ระดับ ปวช. 2            ลงทะเบียนเรียน

    10 ตุลาคม 2561นักเรียน ระดับ ปวช. 3            ลงทะเบียนเรียน

    11 ตุลาคม 2561นักศึกษา ระดับ ปวส. 1           ลงทะเบียนเรียน

    12 ตุลาคม 2561นักศึกษา ระดับ ปวส. 2           ลงทะเบียนเรียน

    16-31 ตุลาคม 2561                                 ลงทะเบียนล่าช้า ชำระค่าปรับ 100 บาท  (เฉพาะ นักศึกษาระดับ ปวส.)

                                                               การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  (กรณีลาพักการเรียน)

                                                               การขอเพิ่มและเปลี่ยนรายวิชาเรียน

    31 ตุลาคม 2561                                      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

    1-15 พฤศจิกายน 2561                              การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา

                                                               การถอนรายวิชาเรียน

    16 พฤศจิกายน 2561                                 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา

 

Read more: กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561