รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

              1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  

                   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน   1   อัตรา

             2.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                  2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                         1)  อายุไม่ต่ำกว่า  18   ปี

                          2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                          3)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

Read more ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ้าง

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

2. ขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ

2.1 ขับรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อให้บริการครูและบุคลกรทางการศึกษา

2.2 ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทำความสะอาดยานพาหนะทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

2.3 สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Read more ...

รอบรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และนายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปิดโครงการอบรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Read more ...

บุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Read more ...