รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ้าง

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

2. ขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ

2.1 ขับรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อให้บริการครูและบุคลกรทางการศึกษา

2.2 ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทำความสะอาดยานพาหนะทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

2.3 สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่าตอบแทน 8,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ลาออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

7. ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร นักพรต  นักบวช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  6 ขึ้นไป

1. เป็นเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี

2. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

3. ผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ

6. ไม่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดใด ๆ

7. รู้จักเส้นทางในเขตท้องที่ นอกพื้นที่ และจังหวัดต่าง ๆ เป็นอย่างดี

8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี

9. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีเกิดขัดข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ        ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โทรศัพท์ 042-411776

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว              จำนวน 1 รูป   

2. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                  จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)                                  จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                                    จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                    จำนวน 1 ฉบับ

8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เป็นต้น เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

อัตราค่าสมัคร (ชำระค่าสมัครที่งานการเงิน)   จำนวน  100  บาท

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

    1. รับสมัครระหว่าง วันที่  19-23  กันยายน  2565

           2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    วันที่  26  กันยายน  2565

           3. สอบคัดเลือก  วันที่  27  กันยายน  2565

           4. ประกาศผลสอบ                            วันที่  29  กันยายน  2565

           5. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่                  วันที่  30  กันยายน  2565

           6. เริ่มปฏิบัติงาน                              วันที่  3  ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566

     

                      ประกาศ  ณ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2565

 

                                                                 

 

       (นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

                                                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย