รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

              1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  

                   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน   1   อัตรา

             2.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                  2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                         1)  อายุไม่ต่ำกว่า  18   ปี

                          2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                          3)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

 

                          4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                          5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                          6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ลาออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                          7)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร นักพรต  นักบวช หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

                  2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง             

                          - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา (มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

            3. ค่าตอบแทน  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท

            4.  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึงวันที่  30  กันยายน  2566

           5. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  2 รูป

5.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                 

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)                            จำนวน  1  ฉบับ                                       

5.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                            จำนวน  1  ฉบับ

5.5 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน                                 จำนวน  1  ฉบับ

5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                             จำนวน  1  ฉบับ

5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล  เป็นต้น  เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

           6. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

6.1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ตั้งแต่วันที่  19 – 23  กันยายน  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และชำระเงินค่าสมัคร  จำนวน  100  บาท ที่งานการเงิน

6.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่  26  กันยายน  2565  ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายและ www.nktc.ac.th

6.3)  สอบคัดเลือก  วันที่  27  กันยายน  2565  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

6.4)  ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่  29 กันยายน  2565  ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายและ www.nktc.ac.th

6.5)  รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 30  กันยายน 2565  ที่งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  3  ตุลาคม  2565

    

                            ประกาศ  ณ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2565

 

 

                                                                 

                             (นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

                                ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย