Welcome to the Frontpage
หนังสือนำส่งคำสั่งอนุกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 10:00 น.

หนังสือนำส่งคำสั่งอนุกรรมการ

 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 09:56 น.

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 
แจ้งรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 09:53 น.

แจ้งรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557

 
กำหนดการ(แก้ไขเพิ่มเติม)การประกวดทักษะรักการอ่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 17:00 น.

กำหนดการ(แก้ไขเพิ่มเติม)การประกวดทักษะรักการอ่าน

 
ชี้แจงค่าลงทะเบียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 09:49 น.

ชี้แจงค่าลงทะเบียน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 39

Login FormWho's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio