Nongkhai Technical College

RMS

Visitorcounter

Today 39

Yesterday 58

Week 272

Month 822

All 73512

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

หน้าแรก

Written by Super User
Published: Tuesday, 23 January 2018 13:36

ตารางแสดงจำนวนครู

 

 

 

คณะครู/สาขาวิชา

ปี  2558

ปี  2559

ปี  2560

 

จำนวน

(คน)

ข้าราชการ

 

 

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

 

จำนวน

(คน)

ข้าราชการ

 

 

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

 

จำนวน

(คน)

ข้าราชการ

 

 

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

ช่างยนต์

21

14

2

5

21

15

2

4

20

14

2

4

ช่างกลโรงงาน

16

12

-

4

17

12

1

4

16

12

1

3

ช่างเชื่อมโลหะ

7

6

-

1

7

6

-

1

7

6

-

1

ช่างไฟฟ้ากำลัง

16

11

-

5

12

9

-

3

12

9

-

3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17

14

-

3

14

13

-

1

13

13

-

-

ช่างก่อสร้าง

9

6

1

2

10

6

1

3

10

6

1

3

สถาปัตยกรรม

6

2

-

4

6

2

-

4

5

1

-

4

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3

2

-

1

4

2

-

2

5

2

-

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

3

-

4

5

2

-

3

5

2

-

3

เทคนิคพื้นฐาน

5

4

-

1

5

4

-

1

4

4

-

-

สามัญสัมพันธ์

21

18

-

3

21

18

-

3

19

18

-

1

โลจิสติก

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

แมคคาทรอนิกส์

-

-

-

-

2

1

-

1

3

1

-

2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

รวม

128

92

3

33

128

92

3

33

123

92

4

27

Written by Super User
Published: Tuesday, 23 January 2018 11:44

ตารางจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา  2560

 

 

รวม

(คน)

ปวช. 1 

ปวช. 2 

ปวช. 3

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ยานยนต์

178

16

-

87

14

-

132

13

-

440

เครื่องมือกล

95

-

-

85

-

-

120

-

-

300

โครงสร้าง

9

-

-

8

-

-

7

-

-

24

ไฟฟ้ากำลัง

85

-

-

41

-

-

78

-

-

204

อิเล็กทรอนิกส์

42

-

-

52

-

-

87

-

-

181

ก่อสร้าง

36

-

-

31

-

-

40

-

-

107

สถาปัตยกรรม

28

-

-

17

-

-

26

-

-

71

โยธา

21

-

-

-

-

-

-

-

-

21

เทคนิคคอมพิวเตอร์

38

-

-

24

-

-

27

-

-

89

เทคโนโลยีสารสนเทศ

31

-

-

26

-

-

50

-

-

107

แมคคาทรอนิกส์/หุ่นยนต์

11

-

-

14

-

-

-

-

-

25

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43

-

-

28

-

-

-

-

-

71

รวมระดับ  ปวช.

617

16

-

413

14

-

567

13

-

1,640

 

  

 

        จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ  สาขางาน  และชั้นปี   ประจำปีการศึกษา  2560

 

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา  2560

 

 

รวม

(คน)

ปวส. 1 

ปวส. 2 

ปกติ

 

ม. 6

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ม.6

ทวิภาคี

เทียบโอน

เทคนิคยานยนต์

19

18

12

-

38

38

-

-

125

เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

37

20

-

-

38

39

-

-

134

เครื่องมือกล

16

42

17

-

30

39

-

-

144

แม่พิมพ์พลาสติก

-

-

-

-

-

38

-

-

38

แม่พิมพ์โลหะ

-

-

38

-

-

-

39

-

77

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

3

3

-

-

9

2

-

-

17

เครื่องกลไฟฟ้า

21

58

-

-

34

36

-

-

149

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

-

-

17

-

-

-

35

-

52

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

19

10

8

 

82

-

-

-

119

เทคนิคก่อสร้าง

8

33

-

-

36

24

-

-

101

เทคนิคสถาปัตยกรรม

11

13

-

-

42

25

-

-

91

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

1

11

-

-

10

16

-

-

38

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21

9

-

-

54

-

-

-

84

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

11

-

-

-

19

-

-

-

30

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

46

-

-

-

47

-

93

การจัดการโลจิสติกส์

-

35

-

-

-

37

-

-

72

นักศึกษาเวียดนาม

-

-

-

-

-

13

-

-

13

รวมระดับ  ปวส.

167

252

138

-

392

307

121

-

1,377

รวมทั้ง ปวช.และ ปวส. ทั้งสิ้น

3,017

 

 

ที่มา :  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560)

Written by Super User
Published: Tuesday, 23 January 2018 11:43

ตารางจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

รวม

(คน)

ปวช. 1 

ปวช. 2 

ปวช. 3

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ยานยนต์

147

14

-

126

14

-

79

9

-

389

เครื่องมือกล

103

-

-

110

-

-

81

-

-

294

โครงสร้าง

11

-

-

7

-

-

7

-

-

25

ไฟฟ้ากำลัง

61

-

-

68

-

-

83

-

-

212

อิเล็กทรอนิกส์

63

-

-

90

-

-

60

-

-

213

ก่อสร้าง

35

-

-

49

-

-

35

-

-

119

สถาปัตยกรรม

22

-

-

15

-

-

14

-

-

51

เทคนิคคอมพิวเตอร์

23

-

-

20

-

-

-

-

-

43

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22

-

-

33

-

-

27

-

-

82

แมคคาทรอนิกส์/หุ่นยนต์

22

-

-

-

-

-

-

-

-

22

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32

-

-

-

-

-

-

-

-

32

รวมระดับ  ปวช.

541

14

-

518

14

-

386

9

-

1,482

         

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

รวม

(คน)

ปวส. 1 

ปวส. 2 

ปกติ

 

ม. 6

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ม.6

ทวิภาคี

เทียบโอน

เทคนิคยานยนต์

22

23

-

-

40

16

-

-

101

เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

36

24

-

-

35

20

-

-

115

เครื่องมือกล

23

45

-

-

11

24

-

-

103

แม่พิมพ์พลาสติก

-

25

-

-

16

22

-

-

63

แม่พิมพ์โลหะทวิภาคี

-

-

35

-

-

-

14

-

49

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

6

2

-

-

3

4

-

-

15

เครื่องกลไฟฟ้า

21

43

-

-

32

61

-

-

157

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

17

-

-

-

11

-

-

-

28

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

57

-

-

-

53

12

-

-

122

เทคนิคก่อสร้าง

25

20

-

-

11

14

-

12

82

เทคนิคสถาปัตยกรรม

39

17

-

-

8

11

-

-

75

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

5

14

-

-

21

7

-

-

47

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

-

-

-

25

-

-

-

43

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

15

-

-

-

-

-

-

-

15

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

-

-

-

-

-

-

-

18

การจัดการโลจิสติกส์

21

-

-

-

-

-

-

-

21

รวมระดับ  ปวส.

323

213

35

-

266

191

14

12

1,054

รวมทั้ง ปวช.และ ปวส. ทั้งสิ้น

2,536

 

ที่มา :  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559)

Written by Super User
Published: Tuesday, 23 January 2018 11:37

ตารางจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2558                    

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา  2558

 

 

รวม

(คน)

ปวช. 1 

ปวช. 2 

ปวช. 3

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ยานยนต์

176

20

-

107

10

-

92

15

-

420

เครื่องมือกล

155

-

-

94

-

-

93

-

-

342

โครงสร้าง

19

-

-

7

-

-

11

-

-

37

ไฟฟ้ากำลัง

108

-

-

57

-

-

61

-

-

226

อิเล็กทรอนิกส์

96

-

-

68

-

-

112

-

-

276

ก่อสร้าง

59

-

-

22

-

-

32

-

-

113

สถาปัตยกรรม

23

-

-

13

-

-

21

-

-

57

เทคนิคคอมพิวเตอร์

24

-

-

-

-

-

-

-

-

24

เทคโนโลยีสารสนเทศ

54

-

-

28

-

-

-

-

-

82

รวมระดับ  ปวช.

714

20

-

396

10

-

422

15

-

1,577

 

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา  2558

 

 

รวม

(คน)

ปวส. 1 

ปวส. 2 

ปกติ

 

ม. 6

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ม.6

ทวิภาคี

เทียบโอน

เทคนิคยานยนต์

45

17

-

-

20

17

-

-

99

เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

37

18

-

-

40

12

-

-

107

เครื่องมือกล

33

-

-

-

13

12

-

-

58

แม่พิมพ์พลาสติก

14

22

-

-

21

14

-

-

71

แม่พิมพ์โลหะทวิภาคี

-

-

14

-

-

-

11

-

25

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

7

-

-

-

6

-

-

-

13

เครื่องกลไฟฟ้า

33

67

-

-

34

44

-

-

178

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

10

-

-

-

15

-

-

-

25

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

53

15

-

-

48

-

-

-

116

เทคนิคคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

6

12

-

-

18

เทคนิคก่อสร้าง

11

16

-

-

23

20

-

-

70

เทคนิคสถาปัตยกรรม

10

9

-

-

9

8

-

-

36

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

21

8

-

-

-

7

-

-

36

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22

-

-

-

39

-

-

-

61

รวมระดับ  ปวส.

296

172

14

-

274

146

11

-

913

รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. ทั้งสิ้น

2,490

 

 

ที่มา :  ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558)