Nongkhai Technical College

RMS

Visitorcounter

Today 39

Yesterday 58

Week 272

Month 822

All 73512

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

หน้าแรก

Written by Super User
Published: Tuesday, 17 October 2017 14:07
ที่ รายการ จำนวน มูลค่า วันที่ส่งมอบ
1 ครุภัณฑ์หุ่นยนต์เสมือนจริงสามมิติชนิด 5 แกน  แบบ Hamonic Gear  และหนุ่นยนต์ประกอบพร้อมโปรแกรมเรียนรู้แบบ E-Learning 1  ชุด 2,770,000 1 ก.พ. 2560
         
Written by Super User
Published: Thursday, 12 October 2017 15:50

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่  1

 

ที่

ชื่ออาคาร จำนวนห้อง
1 อาคาร1  ตึกอำนวยการ  24  ห้อง
 2 อาคาร2  6  ห้อง
อาคาร3  16  ห้อง
อาคาร4 19  ห้อง
อาคาร5 12  ห้อง
อาคาร6 3  ห้อง
โรงงานแผนกวิชาก่อสร้าง 7    ห้อง
โรงงานพัสดุ 1  ห้อง
โรงงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4  ห้อง
10  โรงงานอาคารสถานที่ 1  ห้อง
11  โรงงานแผนกวิชาเครื่องกล1 4  ห้อง
12  โรงงานแผนกวิชาเครื่องกล2 8  ห้อง
13   โรงงานแผนกวิชาเครื่องมือกล  7  ห้อง

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่  2

ที่ ชื่ออาคาร จำนวนห้อง
1 อาคาร1  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 20  ห้อง
2 อาคาร2  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 21  ห้อง
3 อาคาร3  ห้องอินเทอร์เน็ต 2  ห้อง
4 อาคาร4   8  ห้อง
5 โรงฝึกงาน  แผนกวิชาช่างเชื่อม 5  ห้อง
6 อาคาร6 24  ห้อง
7 อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน 2  ห้อง
Written by Super User
Published: Wednesday, 06 September 2017 08:52

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน 3 ระดับ คือ  1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                 ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                ใช้หลักสูตร พุทธศักราช  2546   3) ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1  หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  4)  และหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เปิดสอน  11  สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา    ช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา  ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาไฟฟ้า   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

Written by Super User
Published: Wednesday, 06 September 2017 08:44

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2  มกราคม  พ.ศ. 2481  เดิมคือโรงเรียน                  ช่างไม้หนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์เป็นสถานที่เรียนและฝึกงาน                    ต่อมาได้งบประมาณมาจัดสร้าง คือ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน  

สภาพการจัดการเรียนการสอน  เริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็ก ๆ  2  หลัง  และบ้านพักครู 4 หลัง  จำนวนนักเรียน  28 คน  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยเปิดหลักสูตร 3  ปี  เมื่อ พ.ศ. 2482  บนพื้นที่ 18 ไร่   3 งาน  47  ตารางวา  และโรงเรียนช่างไม้หนองคายดำเนินกิจการเรื่อยมา

พ.ศ.  2489   เกิดกรณีพิพาท  ระหว่างไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส  คือ ประเทศลาว(สปป.ลาว ในปัจจุบัน)  ไทยมีความจำยอมที่ต้องมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ฝรั่งเศส   ซึ่งดินแดนที่ต้องมอบคืนนั้นมีโรงเรียนช่างไม้ของไทยตั้งอยู่แห่งหนึ่ง คือโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง    เมื่อเป็นเช่นนั้นโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง จึงต้องย้ายเข้ารวมกับโรงเรียนช่างไม้หนองคายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2499  กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคายสมัยนั้น  มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย 

พ.ศ.  2502  โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างหนองคาย ในปีถัดมา  พ.ศ. 2503  โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.)  ทำให้ได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น  จึงมีการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมเปิดทำการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4)   ในปีต่อมาได้เปิดแผนกช่างเพิ่มอีก  2  แผนกคือ  แผนกช่างก่อสร้าง  แผนกช่างประสม (ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ)

พ.ศ.  2507  เปิดเพิ่มอีก  2  แผนก  คือ  แผนกช่างยนต์  และแผนกช่างกลโรงงาน

พ.ศ.  2508  ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย  มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย

พ.ศ.  2509  โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย  ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย

พ.ศ.  2511  เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม  (ปัจจุบันเรียก  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)  จากนั้นโรงเรียนการช่างหนองคายได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอด   มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ        จนเกิดปัญหาเรื่อง  การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน  เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ   จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน  2  ผลัด (เช้า - บ่าย)  และจำนวนครู - อาจารย์ก็เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ.2520  โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย  

พ.ศ.2522  โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.  2522

พ.ศ. 2523  เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม  ได้แก่   แผนกวิชาผ้า  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

พ.ศ.  2525   เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่   แผนกการบัญชี  และแผนกการขาย

พ.ศ.  2527  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2  แผนกคือ  แผนกช่างยนต์  และแผนกคหกรรม

พ.ศ.  2528  เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

พ.ศ.  2533  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนกวิชา         การบัญชี และแผนกวิชาการตลาด

พ.ศ.  2534  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2  แผนก  คือ  แผนกวิชา       ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาเครื่องกลไฟฟ้าและสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.  2535  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้างและวิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทช่างอุตสาหกรรม

พ.ศ.  2536  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนก  คือแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นอกจากนี้ยังได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  1  สาขา  คือ สาขาเครื่องกล

พ.ศ.  2537  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ  สาขา           การจัดการงานบุคคล  และในวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2537  กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  เพื่อเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ (เป็นแห่งที่ 2)  ที่ตำบลหาดคำ  อำเภอเมืองหนองคาย  (ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางอำเภอโพนพิสัย 7  กิโลเมตร)  มีเนื้อที่ 159  ไร่  3 งาน  24  ตารางวา

พ.ศ.  2538  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ  สาขาการบัญชี

พ.ศ.  2539  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2539  ด้วยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม      พ.ศ. 2534   โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และย้ายไป ณ ที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2541

พ.ศ.  2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่แห่งใหม่   ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย  มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร  และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์จากโครงการเงินกู้กองทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท   และในปี  พ.ศ. 2541- 2543  ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอีก 1 หลัง  มีพื้นที่ใช้สอย  2,400  ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปเปิดทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่    ในภาคเรียนที่  1              ปีการศึกษา 2543          

พ.ศ.  2542  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี  เขตการศึกษา 9

พ.ศ.   2542   เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา

พ.ศ.  2546  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2548 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พ.ศ.  2549  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้าชั้นสูง

พ.ศ.  2548  เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)  จำนวน      4  สาขา คือ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.  2551  เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) หรือ (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  ให้จัดการอาชีวศึกษา            ตามมาตรา 6  และมาตรา 7  และมาตรา 8  ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เมื่อวันที่  9  มีนาคม พ.ศ.  2551  โดยรับนักศึกษารุ่นแรก  จำนวน  1 ห้อง  20  คน  โดยเปิดทำการสอนภาคเรียนที่  1/2551   เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  และให้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.  2552  โครงการเปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  เพิ่มเป็น 5 สาขา ในปีการศึกษา 2552  คือ สาขา ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เดิม)   ทล.บ. อุตสาหการ- เครื่องมือกล   ทล.บ. อุตสาหการ- เชื่อมประสาน   ทล.บ. โยธา   และ ทล.บ. เครื่องกล  

ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาด ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555

พ.ศ.  2556  ได้ย้ายสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (สาขางานโครงสร้าง)  ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งที่ 2

พ.ศ. 2557 เปิดทำการสอน  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ตามโครงการหลักสูตรและแผนการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ปีการศึกษา 2557   

พ.ศ. 2558  โครงการเปิดทำการสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เปิดสอน 6  สาขาวิชา  ได้แก่  เทคโนโลยีก่อสร้อง  เทคโนโลยีแม่พิมพ์  เทคโนโลยีไฟฟ้า   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   เทคโนโลยียานยนต์   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2559  ได้เปิดสอนสาขาวิชา 3 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปัจจุบันมี 2 แห่ง  แห่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 306  หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่  18  ไร่  3 งาน 47 ตารางวา   และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2        มีเนื้อที่  159  ไร่  3  งาน  24  ตารางวา  มีอาคารเรียน  3  หลัง  โรงฝึกงาน 1 หลัง