Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Tuesday, 28 November 2017 10:07
Written by Super User

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  อาคารโรงฝึกงาน  ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  4,000 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

………………………………………………………………..

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  4,000 ตร.ม. จำนวน  1  หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น    31,183,998.91 บาท  (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน-แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน  ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.  ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10.  เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ................-..................  ไว้กับกรมบัญชีกลาง  (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

11.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  15,592,500.00  บาท  (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เชื่อถือ

      ผู้ยื่นเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี้

      (1)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

      (2)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

      ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”  หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

12.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

13.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government  Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กำหนด  

14.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กำหนด

15.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

16.  ............................  (คุณสมบัติอื่น)  ..................-.............................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  19  ธันวาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 3,100 บาท 

(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง

ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองคาย   รหัสสาขา  0413  ชื่อบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  (กระแสรายวัน) 

เลขที่บัญชี  413-6-00062-6  ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  18  ธันวาคม  2560  

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement .go.th, www.nktc.ac.th, www.vec.go.th หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

 

 

 

ลงชื่อ...................................................

(นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

Category: