Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Friday, 22 January 2021 09:39
Written by Super User

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแขนกลชนิด 5  แกน (5  Axis  Robotic)  พร้อมชุดจำลองซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด  จำนวน  1  ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

 

          วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลชนิด 5  แกน (5  Axis  Robotic)  พร้อมชุดจำลองซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด  จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,990,000.00 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,998,000.00 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.    มีความสามารถตามกฎหมาย

           2.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           3.   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

           4.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

           5.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

           6.   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

           7.   เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           10.    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

           11.    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ

ปปช. กำหนด

           12.    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 

/ข้อ  13.  ผู้ยื่นข้อเสนอ .....

           13.    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่  22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29  มกราคม  2564  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nktc.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ  

                             ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2564

 

 

(นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Category: