Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Wednesday, 08 January 2020 11:15
Written by Super User

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์พลังงานทางเลือกไฮบริด-อีวีคาร์แบบวิเคราะห์

ฉนวนแรงดันสูง 1000V พร้อมโปรแกรมชุดข้อมูลอะไหล่รถยนต์ จำนวน  1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

 

          วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์

พลังงานทางเลือกไฮบริด-อีวีคาร์แบบวิเคราะห์ฉนวนแรงดันสูง 1000V  พร้อมโปรแกรมชุดข้อมูลอะไหล่รถยนต์ จำนวน  1  ชุด  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านบาทถ้วน)  วงเงินงบประมาณ  2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.   มีความสามารถตามกฎหมาย

        2.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

        3.   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

      4.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

           5.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

           6.   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

           7.   เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           10.    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

           11.    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ

ปปช. กำหนด

           12.    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 

           13.    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

14.    ....................................(คุณสมบัติอื่น)  ..................................       

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่  17  มกราคม  2563  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่  8 มกราคม      2563  ถึงวันที่  16  มกราคม  2563  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nktc.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถาม  ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ   

                             ประกาศ    วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2563

 

 

 

(นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

 

หมายเหตุ   การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือต่อเมื่อ  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563   มีผลใช้บังคับ   และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  จากสำนักงบประมาณแล้ว  สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว  ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

 

 

 

 

 

 

Category: