การติดตามผลการใช้จ่ายทุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (

23 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายทุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Thailand Science Research and Innovation (TSRI) ภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่มอบส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ได้รับทุน และติดตามการใช้นวัตกรรม รับฟังความต้องการปัญหาอาชีพของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และบึงกาฬ โดยมี ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชม