พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร  ผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2564