Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Tuesday, 23 January 2018 11:43
Written by Super User

ตารางจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

รวม

(คน)

ปวช. 1 

ปวช. 2 

ปวช. 3

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

 

ทวิภาคี

เทียบโอน

ยานยนต์

147

14

-

126

14

-

79

9

-

389

เครื่องมือกล

103

-

-

110

-

-

81

-

-

294

โครงสร้าง

11

-

-

7

-

-

7

-

-

25

ไฟฟ้ากำลัง

61

-

-

68

-

-

83

-

-

212

อิเล็กทรอนิกส์

63

-

-

90

-

-

60

-

-

213

ก่อสร้าง

35

-

-

49

-

-

35

-

-

119

สถาปัตยกรรม

22

-

-

15

-

-

14

-

-

51

เทคนิคคอมพิวเตอร์

23

-

-

20

-

-

-

-

-

43

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22

-

-

33

-

-

27

-

-

82

แมคคาทรอนิกส์/หุ่นยนต์

22

-

-

-

-

-

-

-

-

22

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32

-

-

-

-

-

-

-

-

32

รวมระดับ  ปวช.

541

14

-

518

14

-

386

9

-

1,482

         

 

 

สาขางาน

ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

รวม

(คน)

ปวส. 1 

ปวส. 2 

ปกติ

 

ม. 6

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ม.6

ทวิภาคี

เทียบโอน

เทคนิคยานยนต์

22

23

-

-

40

16

-

-

101

เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

36

24

-

-

35

20

-

-

115

เครื่องมือกล

23

45

-

-

11

24

-

-

103

แม่พิมพ์พลาสติก

-

25

-

-

16

22

-

-

63

แม่พิมพ์โลหะทวิภาคี

-

-

35

-

-

-

14

-

49

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

6

2

-

-

3

4

-

-

15

เครื่องกลไฟฟ้า

21

43

-

-

32

61

-

-

157

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

17

-

-

-

11

-

-

-

28

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

57

-

-

-

53

12

-

-

122

เทคนิคก่อสร้าง

25

20

-

-

11

14

-

12

82

เทคนิคสถาปัตยกรรม

39

17

-

-

8

11

-

-

75

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

5

14

-

-

21

7

-

-

47

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

-

-

-

25

-

-

-

43

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

15

-

-

-

-

-

-

-

15

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

-

-

-

-

-

-

-

18

การจัดการโลจิสติกส์

21

-

-

-

-

-

-

-

21

รวมระดับ  ปวส.

323

213

35

-

266

191

14

12

1,054

รวมทั้ง ปวช.และ ปวส. ทั้งสิ้น

2,536

 

ที่มา :  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559)