การติดตามผลการใช้จ่ายทุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (

23 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

Read more ...

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

เพื่อเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

รวมทั้งการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการนี้   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  

จึงขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2562

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2563

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more ...