RMS

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS)” ของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 2