โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา” ของนักศึกษาใหม่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง 

โดยมีนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี และมี นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงาน  และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 453 คน