ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสีย

ตามที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า 32 จุด จำนวน 1 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้

 ดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า 32 จุด จำนวน  1  ชุด วงเงินงบประมาณ  2,500,000.00 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

 

                     ในการนี้  วิทยาลัยฯ  จึงประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด  (ร่าง)   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดทดลองแผงบอร์ดเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า 32  จุด  จำนวน  1  ชุด วงเงินงบประมาณ  2,500,000.00 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   เพื่อพิจารณาทบทวน  แก้ไข  จัดทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยผู้สนใจยื่นข้อเสนอแนะ  และข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน  2565  ถึงวันที่ 13  กันยายน 2565 ส่งถึงงานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เลขที่ 306 หมู่  5 ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย    อำเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย  43000  หรือทางe-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-8135-8482-9  ในวันและเวลาราชการ   

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2565

 

 

 

(นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร)

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลสเปค