Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Thursday, 09 September 2021 10:04
Written by Super User

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  ยามรักษาการณ์  ประจำวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร   ยามรักษาการ               จำนวน  2  อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

ตำแหน่ง  ยาม  สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป                               

          -  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ระดับมัธยมศึกษา  อัตราค่าจ้าง  9,000  บาท 

           -  เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่  20 กันยายน  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2564  

 

3. คุณสมบัติทั่วไป

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

4.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

5.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

6.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ลาออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

7.ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร นักพรต  นักบวช

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการอื่น หรือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว              จำนวน  1  รูป                                    

2.สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                  จำนวน  1  ฉบับ 

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)                                  จำนวน  1  ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                                   จำนวน  1  ฉบับ

5.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                   จำนวน  1  ฉบับ

6.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เป็นต้น เอกสารที่เป็น

       สำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5. อัตราค่าสมัคร (ชำระค่าสมัครที่งานการเงิน)   จำนวน  30  บาท

6. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

               -  รับสมัครระหว่างวันที่  8 - 14  กันยายน  2564

               -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   วันที่  15  กันยายน  2564

               -  สอบคัดเลือก                               วันที่  17  กันยายน  2564

               -  ประกาศผลสอบ                           วันที่  18  กันยายน  2564

               -  รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่                  วันที่  20  กันยายน  2564

               -  เริ่มปฏิบัติงาน                             วันที่  20  กันยายน  2564 - 30 กันยายน  2564

     

                ประกาศ  ณ  วันที่  8  กันยายน  พ.ศ.  2564

 

Category: