Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Monday, 22 February 2021 16:24
Written by admin1

ระดับ ปวช.

ระดับปวส.

ระดับปริญญาตรี

ขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หากท่านมีรายชื่อตามประกาศท่านคือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายโดยไม่ต้องสอบ โปรดมารายงานตัว เตรียมเอกสาร และชำระเงินลงทะเบียนตามรายละเอียดดังต่อนี้

1.รายงานตัว 1 – 6 มีนาคม 1564 08.30 – 15.30 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งที่ 1)

2.เอกสารประกอบการรายงานตัว

2.1 สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

2.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ชุดสุภาพ หรือชุดนร.รร.เก่า ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) จำนวน 2 แผ่น

2.4 สำเนาใบ รบ.1 ใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ (*ขอผ่อนผันส่งเอกสารได้)

2.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี)

3.รายการค่าใช้จ่ายการรายงานตัวลงทะเบียน

3.1ระดับปวช. ทุกสาขา

1.) ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 2,200.- บาท *ขั้นต่ำ 1,000.-บ.

2.) ค่าเครื่องแต่งกาย ประมาณ 3,400.-บาท *เลือกซื้อได้ตามต้องการ

รวมประมาณ 5,600.-บาท

3.2 ระดับปวส.

1.) ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 2,700.- บาท

2.) ค่าหน่วยกิต ประมาณ 2,300 - 3,400 บาท *ขั้นต่ำ 1,300.-บ.

3.) ค่าเครื่องแต่งกาย ประมาณ 2,300.-บาท *เลือกซื้อได้ตามต้องการ

    รวมประมาณ 8,400.-บาท

3.3 ระดับปริญญาตรี

1.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, การผลิต, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, สารสนเทศ, สถาปัตยกรรม 15,900.- บ *ขั้นต่ำ 1,400.-บ.

2.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 17,700.-บ. *ขั้นต่ำ 1,400.-บ.

 รายละเอียดการรายงานตัว

Category: