Nongkhai Technical College

หน้าแรก

Published: Thursday, 26 March 2020 11:38
Written by Super User

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  เลื่อนกำหนดวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

------------------------------------------

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับ

ของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น

 

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จึงขอเลื่อนกำหนดรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  จากวันที่ 30-31 มีนาคม 2563  โดยกำหนดวันรับเอกสารใหม่ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563    ณ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ณ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ.2563

 

 

                                                    (นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ)

                                                ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

 

Category: